โครงการลอกท่อระบายน้ำ

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำชุมชนไชยานุภาพ ชุมชนปราบไตรจักร และหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันพฤหัสบดีที่ 18 – 25 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 – 16.30 น.

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 19-02-2023

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​