โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ สำนักปลัดเทศบาล ได้มอบเงินช่วยเหลือและเยียวยาแก่ผู้ประสบวาตภัยในชุมชนเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ในวันที่14 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

    • มกราคม 2562-มีนาคม 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 14-01-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​