โครงการสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ รอบบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 03-09-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​