โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชนเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​