โครงการสานสัมพันธ์รัก ด้วยนิทานสร้างสุข ประจำปี 2567

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ กล่าวเปิดโครงการสานสัมพันธ์รัก ด้วยนิทานสร้างสุข ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ลดภาวะถดถอยพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก(ทักษะสมอง EF) และเป็นสื่อช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครอง และให้ทุกครอบครัวมีหนังสือนิทานที่เหมาะกับวัยในบ้าน

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​