โครงการสานใยรักสุขภาพดีชีวีมีสุข

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ได้มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ดำเนินการจัดโครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข โดยจัดกิจกรรม " ทางกายและใจเพื่อสูงวัยแข็งแรง" การบรรยาย "อาหารสำหรับผู้สูงอายุ" ,"การจัดสภาพแวดล้อมในบ้านเพื่อป้องกันภาวะพลัดตกหกล้ม" ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 14-11-2019

โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข โดยจัดกิจกรรม ” ทางกายและใจเพื่อสูงวัยแข็งแรง” การบรรยาย “อาหารสำหรับผู้สูงอายุ”

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ได้มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ดำเนินการจัดโครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข โดยจัดกิจกรรม ” ทางกายและใจเพื่อสูงวัยแข็งแรง” การบรรยาย “อาหารสำหรับผู้สูงอายุ” ,”การจัดสภาพแวดล้อมในบ้านเพื่อป้องกันภาวะพลัดตกหกล้ม” ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​