โครงการสานใยรักสุขภาพดีชีวีมีสุข

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรี เปิดโครงการสานใยรัก สุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจําปี 2564 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ โดยจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ ได้ฝึกอบรมงานฝีมือด้วยวัสดุธรรมชาติจากใบเตย นํามาประดิษฐ์เป็นกระเช้าดอกกุหลาบเพื่อความสวยงามและใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 10-10-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​