โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุฯ

เทศบาลตบลดอนเจดีย์ จัด "โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข" ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกกลุ่มวัยได้ทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมที่กำหนดให้ผู้สูงอายุคือ การจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีหน้ากากอนามัยไว้ใช้ป้องกันเชื้อโรคให้แก่ตนเองและครอบครัว ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 21-02-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​