โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เปิดโครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ในวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อให้ผู้สุงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับทุกคนทุกวัย ได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพจิตตลอดจนเป็นถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุและฝึกอาชีพด่านช้าง

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​