โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ กล่าวเปิดโครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยจัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาศพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับทุกกลุ่มวัยได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และสามารถใช้ชีวิตอยุ่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้วิทยากรจากคณะครูโรงเรียนด่านช้างวิทยาและโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​