โครงการสานใยรัก สขุภาพดี ชีวีมีสุข

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย์ เป็นประธานเปิดโครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข โดยจัดกิจกรรม " ทางกายและใจเพื่อสูงวัยแข็งแรง" ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุร

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 21-08-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​