โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สระจระเข้หน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และสีงเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจํานวนมาก

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 31-10-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​