โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

    • เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 13-04-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​