โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เปิดโครงการสืบสานพระราชปณฺธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ตเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ดอนเจดีย์ประชาคม เพื่อส่งเาริมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมแก่สตรี และเป็นการส่งเสริมให้สตรีอายุ 30-70 ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเอง อีทั้งลดอัตรการป่วยและอัตรการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม โดยผู้ให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 17-08-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​