โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่ เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ จัดโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะร่างกายของประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย โดยนายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย์ เปนประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี และจะมีโครงการดังกลาวทุกวันจันทร์ถึง วันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 4 วัน ณ เทศบาลตําบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 15-10-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​