โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร

เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และหลักธรรมทางพุทธศาสนา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 25-08-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​