โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฏ และเบียบ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​