โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่ได้บัญญัติไว้ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่มีความโปร่งใสและเป็นคุณธรรม โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการให้บริการประชาชน

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 25-08-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​