โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ

คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ในวันที่ 21 และ 29 กุมภาพันธุ์ 2567 โดยนายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​