โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เปิดโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือพื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับประชาชน โดยวิทยากรจาก บุคลากรทางการอพทย์โรงพยาบาลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 24-08-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​