โครงการอมรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ กล่าวเปิดโครงการอมรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่แกนนำภาคประชาชน ในวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อให้แกนนำภาคประชาชนเห็นความสำคัญและรู้ถึงสิทธิของตนในการรับข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างถูกต้อง

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​