โครงการเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลดอนเจดีย์ และกาชาดอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมออกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อมอบสิ่งของบริโภคให้กับผู้ด้วยโอกาสในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสร้างขวัญและกำลังใจ ในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

    • เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 11-12-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​