โครงการเด็กไทยธรรมดี

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ดำเนินการจัดการโครงการเด็กไทยธรรมดี ประจำปี 2565 ในวันที่ 3 กันยายน 2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ภูมิปัญญา-วัฒนธรรมชาวพุทธ ณ วัดป่าเลย์ไลก์วรวิหาร วัดแค วัดพระลอง เวลา 8.00 น. .เป็นต้นไป

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 03-09-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​