โครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลดอนเจดีย์ และชมรมอาหารปลอดภัย ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน เมื่อวันที่ 7-10 สิงหาคม 2566 ตามโครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ณ ตลาดสดบุญศรีสุวรรณ ตลาดสดเมืองทอง ตลาดนัดวันอังคาร และ อาหารริมบาทวิถี หน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​