โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ เข้าร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดภาวะโลกร้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แนวคิดเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้เอื้ออํานวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเป็นเมืองสีเขียวที่ร่มรื่นสวยงามและน่าอยู่ โดยการปลูกต้นไม้ และบํารุงรักษาพื้นที่ สีเขียวเดิมที่ได้ดําเนินการปลูกต้นไม้ ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ณ รอบพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวนมหาราช อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 29-07-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​