โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจร

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน พร้อมจัดทำแผนพลังงานชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายสิทธิชัย ณ นคร พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ และ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​