โครงการเมนูชูสุขภาพและโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการพัฒนาเมนูชูสุขภาพและ โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพสำหรับเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร และสถานประกอบการ (Healthy canteen) ในชีวิตวิถีใหม่ ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จากศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เพื่อให้ความรู้และเป็นการขับเคลื่อนโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพและเมนูชูสุขภาพ หวานน้อยสั่งได้ ให้กับผู้ประกอบร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 15-03-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​