โครงการเยาวชนกับโลกออนไลน์ ประจำปี 2567

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนกับโลกออนไลน์ ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เท่าทันภัยในโลกออนไลน์ และสร้างตระหนักถึงภัยคุกคามในโลกออนไลน์และการรู้จักวิธีป้องกัน

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​