โครงการเยาวชนดอนเจดีย์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการเยาวชนดอนเจดีย์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดขึ้นมา เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​