โครงการเยาวชนไทยกับโลกออนไลน์

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ กล่าวเปิดโครงการเยาวชนไทยกับโลกออนไลน์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้สื่อที่มีประโยชน์และให้โทษ และมีทักษะในการเข้าใจ และเงือกรับสื่อที่ปลอดภัยเป็นไปตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยนางสาวบุณนนุช อินทร์สวาท ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 06-08-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​