โครงการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน การใช้สื่ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ในวันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อให้ความรู้ เพิ่มทักษะชีวิตให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอย่างสร้างสรร์และปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนในการรู้เท่าทันสื่อ สามารถเข้าถึงและใช้สื่ออย่างถูกต้อง

    • เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 28-04-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​