โครงพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยการฝึกอบรมวิธีการป้องกัน และระงับอะคคีภัยเบื้องต้น การช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) และการจับสัตว์เลื้ยคลานมีพิษประเภทงู จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฆิบัติ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 27-05-2565

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​