โครงพัฒนา สนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ ได้ดําเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการด้านอาหารและตลาดสด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 12-12-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​