โครงสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมะครท้องถิ่นรักษ์โลกในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในเรื่องการจัดการสิ่งผฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ การพัฒนาเครือข่ายใก้เข้มแข็งในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการจัดกิจกรรมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลต้นไม้ เพื่อคำนวณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรฯบุรี

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 10-06-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​