โครงการปัจฉิมนิเทศ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กเล็ก ใน วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ในโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง ให้กับเด็กเตรียมอนุบาล 3 ขวบ ที่ผ่านเกณฑ์การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้ามารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งผู้ปกครองต่างได้ชื่นชมผลงานและความสำเร็จของบุตร - หลานในระดับปฐมวัยได้อย่างมีความสุข

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​