3 เก็บ 3 โรค

เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ ร่วมกับโรงพยาบาลดอนเจดีย์ และ อสม. จัดกิจกรรม 3 เก็บ 3 โรค ป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า ไข้ปวดข้อ โดย ดําเนินการสํารวจลูกน้ํายุงลาย เก็บกวาดเศษไม้ เพื่อทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดสวนไทรวนาราม อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 19-08-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​