โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ ผู้ประกอบการด้านอาหารและตลาดสด

นายสุทธิศักดิ์์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เป็นประธานมอบป้าย Cleen food good taste
ให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารในโครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ
ผู้ประกอบการด้านอาหารและตลาดสด ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ดอนเจดีย์ประชาคม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหาร ตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 21-02-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​