โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมทักษาในการแก้ไขปัญหาในการเกิดเหตุเพลิงไหม้ และการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รูู้จักเทคนิคต่างๆในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย

    • เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 02-05-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​