ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

        พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสรของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชนไว้ดังนี้ “บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิตรวจดูขอสำเนา หรือขำสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารได้ในกรณีที่สมควร หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วยทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฏหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นคนต่างด้าวมีสิทธิตามมาตรานี้ เพียงให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกระทรวงมหาดไทย

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​