เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ..มาตรา ๙

 
นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗(๔) มาตรา ๙(๒)
 

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
 
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
 
แผนชุมชนเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
  • (๑) แผนชุมชนเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๕๗
  • (๒) แผนชุมชนเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๕๘
 
คู่มือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน มาตรา ๙(๔)

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​